Regulamin serwisu

Regulamin serwisu kinowtrampkach.pl

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

1.         Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam nasz serwis internetowy pn. „www.kinowtrampkach.pl”, który zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy po to by umożliwić Wam nabywanie oferowanych przez nas produktów za pośrednictwem serwisu www.kinowtrampkach.pl oraz korzystania z innych funkcjonalności serwisu.

2.         Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kinowtrampkach.pl/regulamin-serwisu/, ale na Waszą prośbę możemy go również udostępnić w taki sposób, który umożliwi Wam jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej przez Was wskazany. Dokument w formacie PDF możecie odczytać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji takiej jak np. Adobe® Reader, który można pobrać za darmo  ze strony www.adobe.com.

3.         Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

1) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

2) Bilety – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Usługodawcę dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w pojedynczym lub wielu seansach filmowych, w wydarzeniach specjalnych, wystawach, warsztatach;

3) Fundacja Cinemania – Fundacja Cinemania z siedzibą w Warszawie (00-151) przy ul. Nowolipki 9B; KRS 0000410535, NIP 7010333735, REGON 145995401’

4)  Formularz Zamówienia – funkcjonalność Serwisu polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania Zamówienia Towaru lub Treści cyfrowych.

5) Karnet – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Wydarzeniu, przewidziane przez Usługodawcę dla danego Wydarzenia, tj. uprawniające do uczestnictwa w seansach na festiwalach filmowych lub/i przeglądach lub/i wystawach multimedialnych lub/i warsztatach;

6) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

7) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Fundacja Cinemania czynności prawnej (w tym zawarcia umowy sprzedaży Towarów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) Kupujący – podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę na dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9) Polityka prywatności – oznacza dokument, zawierający informacje dotyczące zasad na jakich Fundacja Cinemania zbiera, przechowuje, wykorzystuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe. Dokument ten jest dostępny pod adresem internetowym www.kinowtrampkach.pl/polityka-prywatnosci/ .

10) Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego Towaru lub Treści cyfrowych.

11)  Rękojmia – tryb realizacji uprawnień Kupującego w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Towaru lub Treści cyfrowych.

12) Regulamin – niniejszy regulamin, znajdujący się na stronie www.kinowtrampkach.pl/regulamin-serwisu/, określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nabywania Towaru i Treści cyfrowych.

13)   Serwis – serwis internetowy w domenie www.kinowtrampkach.pl, prowadzony przez Fundację Cinemania;

14)   Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kinowtrampkach.pl prowadzony przez Fundację Cinemania umożliwiający składanie zamówień na Towary oraz Treści cyfrowe drogą elektroniczną.

15)   Sprzedawca – Fundacja Cinemania;

16)   Towar – rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym/Serwisie.

17)   Treści cyfrowe  – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej takie jak programy komputerowe, aplikacje, muzyka, nagrania wizualne lub dźwiękowe, utwory słowno-muzyczne, teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobranie czy poprzez odbiór danych przesłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków, mogące być przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym.

18)   Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Treści cyfrowych.

19)   Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

20)   Umowa zawierana na odległość – umowa zawierana przez Sprzedawcę z Konsumentem (w tym umowa sprzedaży Towarów oraz umowa o dostarczenie treści cyfrowych), bez fizycznej obecności Konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.

21)   Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;

22)   Usługodawca – Fundacja Cinemania;

23)   Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;

24)   Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 827 z późn. zm.).

25)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

26)   Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu;

27)   Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach Reklamacji z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych, w tym w Kodeksie Cywilnym.

28)   Wada fizyczna – wadą fizyczną jest niezgodność Towaru lub Treści cyfrowych z umową w sytuacji, gdy:

a)       Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;

b)       Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę.

c)       Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

d)       Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

e)       Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

29)   Wada prawna – niezgodność Towaru lub Treści cyfrowych z umową w sytuacji, gdy:

a)       stanowi on własność osoby trzeciej;

b)       obciążony jest prawem osoby trzeciej;

c)       ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

30)   Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę festiwal filmowy, koncert lub inna impreza, w której można uczestniczyć nabywając Karnet lub/i Bilet za pośrednictwem Serwisu;

31)   Zamówienie – złożenie przez Kupującego oświadczenia o woli zakupienia Towaru lub Treści cyfrowych, nie stanowiące zawarcia umowy sprzedaży Towaru do czasu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

 

§ 2 Informacje ogólne

1.       Regulamin określa zasady:

1)       zawierania i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów oraz Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego;

2)       świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę,

3)       przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

2.       Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi: Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.).

1)       usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie,

2)       usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,

3)       usługę newsletter,

4)       usługę zawierania na odległość umów sprzedaży Biletów i Karnetów,

5)       usługę zawierania na odległość umów sprzedaży w Sklepie.

3.       Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.).

4.       Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń mających dostęp do przeglądarki internetowej oraz do Internetu.

5.       Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie oraz zamówienie usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

6.       Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

7.       Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8.       Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

9.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

10.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

 

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Usług

 

1.       W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

1)       urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

2)       przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

2.       Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies.

 

§ 4 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 

1.       Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie, jak również świadczenie Usługi newsletter nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu.

2.       Świadczenie pozostałych Usług wymaga założenia konta w Serwisie. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

3.       Świadczenie Usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Usługobiorcę poprzez założenie konta.

 

§ 5 Usługa newsletter

1.       Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców lub podczas zakładania konta w Serwisie albo w swoim profilu w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter w przypadku zamawiania usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców następuje w momencie wpisania adresu e-mail do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku „Zapisz” po uprzedniej akceptacji Regulaminu, zaś w pozostałych przypadkach po wyrażeniu przez Usługobiorcę chęci otrzymywania newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a dostępnego podczas zakładania konta w Serwisie lub w swoim profilu w Serwisie.

2.       Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

 

§ 6 Cena oraz warunki świadczenia Usług w zakresie zawierania umów sprzedaży oraz umowy o dostarczenie Treści cyfrowych

 

1.       Użytkowników obowiązują ceny Towarów oraz Treści cyfrowych oferowane w Serwisie z chwili złożenia Zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski, w wysokości aktualnej w chwili złożenia Zamówienia. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

2.       Cena Towaru oraz Treści cyfrowych jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego Zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji Zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów lub Treści cyfrowych w trakcie realizacji konkretnego Zamówienia.

3.       W żadnym razie Fundacja Cinemania nie jest zobowiązane do sprzedaży żadnego Towaru lub Treści cyfrowych po błędnej, niższej cenie, jeżeli błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Kupujący mógł bez trudu stwierdzić, że to błąd.

4.       W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych Towarów lub Treści cyfrowych, Sprzedawca jak najszybciej powiadomi o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia Zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła skontaktować się z Kupującym, uzna takie Zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości.

5.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym dochodzi po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym.

6.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

7.       Do zawarcia Umowa Sprzedaży lub Umowa na dostarczenie treści cyfrowych między Użytkownikiem a Sprzedawcą, dochodzi w chwili przesłania Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy na dostarczenie treści cyfrowych.

8.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 7 Koszt, sposób i termin dostawy Treści cyfrowych

1.       Dostawa Treści cyfrowych do Kupującego nie wymaga dodatkowych opłat i jest uwzględniona w cenie Treści cyfrowych, chyba że Umowa o dostarczanie treści cyfrowych stanowi inaczej.

2.       Dostawy Treści cyfrowych są realizowane najwcześniej po uprzedniej zapłacie za Zamówienie.

3.       Dostawa Treści cyfrowych jest realizowana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że Kupujący uprzednio wyraził zgodę na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na spełnienie świadczenia po upływie terminu do odstąpienia od umowy Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.       Czas realizacji Zamówienia Treści cyfrowych wynosi:

1)            1 dzień roboczy od momentu zaksięgowania płatności w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

2)            1 dzień roboczy od wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w przypadku, gdy taka zgoda była wyrażona później niż zaksięgowanie płatności.

3)            1 dzień roboczy od upływu terminu do terminu na odstąpienie od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w przypadku, gdy taka zgoda była wyrażona później niż zaksięgowanie płatności.

5.       Z uwagi na szczególne okoliczności termin realizacji Zamówienia może zostać wydłużony. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedochowania terminu dostawy Treści cyfrowych.

6.       Dostawa Treści cyfrowych jest realizowana za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówione Treści cyfrowe wysyłane są na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy o dostarczenie treści cyfrowych

1.       Konsument, który zakupił Treści cyfrowe w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpić od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, z wyjątkiem sytuacji w których Konsument zgodził się na spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz gdy został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.       Konsument wyrażając zgodę na spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści cyfrowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3.       Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wyłącznie, jeżeli nie dokonał rozpakowania dostarczonych Treści Cyfrowych, przez co rozumie się jakąkolwiek ingerencję w Treść Cyfrową w szczególności, lecz niewyłącznie polegającą na aktywacji linku do Treści Cyfrowej, pobraniu Treści Cyfrowej.

4.       Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem

5.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Fundacji Cinemania (e-mail: biuro@kinowtrampkach.pl ) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Konsument może poinformować Fundacja Cinemania o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6.       Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towaru prześle Konsumentowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.       W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Fundacja Cinemania zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

8.       Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Treści cyfrowych), o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

§ 9 Ochrona treści cyfrowych

1.       Treści cyfrowe stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego oraz objęte są ochroną innych przepisów dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści cyfrowych przysługują Fundacja Cinemania.

2.       Kupujący ma prawo jedynie odtwarzać Treść cyfrową. Kupujący nie ma prawa korzystania z Treści cyfrowej w sposób inny niż zgodny z jego przeznaczeniem wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w opisie dostępnym na stronie www.kinowtrampkach.pl. W szczególności Kupujący nie ma prawa kopiowania Treści cyfrowej w całości lub jakiejkolwiek części, ani też jej rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek sposób.

3.       Treść cyfrowa może być odtwarzana wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

4.       Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć Treść cyfrową w taki sposób, aby nie był dostępny dla innych osób.

5.       Naruszenie praw Fundacja Cinemania do Treści cyfrowych, w tym w szczególności poprzez kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie Treści cyfrowych wiąże się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 10 Odpowiedzialność

1.       Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja Cinemania nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

 

2.       Fundacja Cinemania jest uprawniana do czasowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub jego polepszenia. Czynności te będą świadczone w interesie Użytkownika Serwisu.

3.       Dane zgromadzone w Serwisie TPay chroni m.in. poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) a także certyfikatów ISO i innych rozwiązań zabezpieczających dane Użytkownika w Serwisie.

4.       Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający interesy Usługodawcy.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1.       Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2.       Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera zmieniając ustawienia swojego profilu w Serwisie lub klikając w link zatytułowany „Kliknij aby nie otrzymywać więcej informacji od nas” lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.

3.       Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta. W takim przypadku rozwiązaniu ulegają pozostałe umowy.

4.       Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 7 poniżej.

5.       Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Usługodawcy.

6.       Usługobiorca dokonując aktywacji konta wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy). W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

7.       Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

8.       Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

§ 12 Reklamacje

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz Towarów i Treści cyfrowych, Usługobiorca może składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy.

2.       Reklamacja musi zawierać przede wszystkim:

1)       Informację oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2)       Żądanie sposobu doprowadzenia Usługi, Towaru lub Treści cyfrowych do zgodności z Umową Sprzedaży lub Umową o dostarczenie treści cyfrowych lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;

3)        Dane kontaktowe składającego reklamację: imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.

3.       Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4.       Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5.       O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w dokumencie zawierającym reklamację.

 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania Danych osobowych użytkownika. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego przetwarzania oraz zasady jakimi Fundacja Cinemania kieruje się w związku z tym, znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 15 Zmiany Regulaminu

1.       Fundacja Cinemania jest uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z uwagi na ważne przyczyny, takie jak:

 

1)       Zmiana przepisów prawa regulujących kwestie, o których mowa w Regulaminie w szczególności zmiana przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2)       Zmiany sposobu sprzedaży Towaru i Treści cyfrowych, polityki zwrotów Towaru i Treści cyfrowych;

3)       Zmiany sposobu świadczenia Usług;

4)       Zmiana zakresu oferty Fundacja Cinemania oraz zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Fundację Cinemania dotychczasowych towarów, funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2.       O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Serwisu.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

3.       Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: info@cinemania.org.pl.

4.       Regulamin wchodzi w życie dnia 20 kwietnia 2020 r. .

 

********

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi VOD 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do:

Fundacja Cinemania

Nowolipk 9B

00-151 Warszawa

email: pomoc@kinowtrampkach.pl

 

Od:

Imię i nazwisko:

Adres:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer zamówienia:

Data otrzymania zamówienia:

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy dotyczącej uzyskania dostępu do następującej Treści cyfrowej w ramach usługi kinowtrampkach.pl:

 

________________________________________________

 

Proszę o zwrot należności na następujący numer rachunku bankowego:

 

________________________________________________

________________________________________________

 

Podpis i data (tylko gdy formularz wypełniany w formie pisemnej)

 

(*) – niewłaściwe skreślić

Przewiń do góry