Regulamin AKCJA OCZKA

Regulamin konkursu "Akcja oczka"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Akcja oczka.”, zwany dalej „Konkursem” organizowanym za pośrednictwem serwisu Facebook.

2. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA CINEMANIA z siedzibą w Warszawie 00-151, ul. Nowolipki 9b, o numerze KRS 0000410535, NIP 7010333735, REGON 145995401.

4. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu świadczy Organizator.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, powiązany ani organizowany przez portal społecznościowy „Facebook.com”. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą Organizatorzy.


§ 2.

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/kinowtrampkach (zwana dalej „Stroną Konkursową”).

2. Konkurs jest skierowany do użytkowników serwisu Facebook.

3. Konkurs ma na celu promocję festiwalu filmowego Kino w Trampkach.

§3.

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1.08.2020 roku do dnia 31.08.2020 roku. 

2. Konkurs będzie podzielony na 6 (słownie: sześć) etapów. Każdy z Etapów rozpoczynać się będzie od momentu publikacji postu konkursowego na Stronie Konkursowej, zawierającego pytanie konkursowe („Pytanie konkursowe”).

3. 

Konkurs trwa w następujących przedziałach czasowych:

 1. zgłaszanie zadań konkursowych następuje od momentu publikacji postu konkursowego na Stronie Konkursowej od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.;

 2. ogłoszenie wyników konkursu na profilu Organizatora w dniu … o godzinie … 

 3. nagrody, o których mowa w §8 ust. 1 Uczestnicy uprawnieni są odebrać poprzez kontakt z Organizatorem w terminie do 31.08.2020 r., w sposób określony w §8 ust. 1 Regulaminu.


II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 4.

1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” bądź „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby, które:

 1. są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie;

 2. posiadają aktywne konto w Portalu Faceboook.

 3. wykonają zadanie konkursowe;

 4. udostępnią w komentarzu pod postem konkursowym („Post Konkursowy”) odpowiedź na zadanie konkursowe: zamieszczenie w ciągu 24 godzin od publikacji Pytania konkursowego zamieszczonego Poście konkursowym.;

 5. wyrażą zgody, o których mowa w treści Regulaminu, w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych;

 6. nie są w żaden sposób – osobowy, kapitałowy lub organizacyjny – powiązane z Organizatorami;

 7. zapoznają się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia;

 8. zapoznają się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1-7 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym również po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Na życzenie Organizatora, Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a w razie braku przedstawienia takiej zgody w terminie 2 (dwóch) dni od otrzymania żądania, zgłoszenie konkursowe może być uznane przez Organizatora za nieprawidłowe i niebiorące udziału w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia takiej zgody w dowolnym momencie, w tym także po powiadomieniu o nagrodzie.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie jest wyświetlenie/udostępnienie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi Uczestnika na zadanie konkursowe w terminie trwania Konkursu określonym w §3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.


III. ZADANIE KONKURSOWE I NAGRODY

§ 5.

1. Zadaniem konkursowym o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, będzie polegała na odpowiedzi na Pytanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym.

2. Pytanie konkursowe dotyczyć będzie filmów emitowanych w ramach festiwalu Kino w Trampkach.

3. Uczestnik w ciągu 24 godzin od publikacji Pytania konkursowego musi udzielić prawidłowej odpowiedzi. Prawidłowość odpowiedzi będzie podlegała weryfikacji przez Komisję Konkursową.

4. Odpowiedź na Pytanie konkursowe powinna być udzielona pod Postem konkursowym.

2. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się, że w razie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw poprzez korzystanie, nabycie lub rozporządzenie zadaniem konkursowym przez Organizatora, Uczestnik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, koszty pomocy prawnej, niezbędnych ekspertyz, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań oraz na żądanie Organizatora wstąpi do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do zadania konkursowego przekazanego przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ww. podmioty od obowiązku zapłaty na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.


IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 6.

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą: Tomasz Zawadzki, Sonia Le Pape i Anna Klamczyńska .  

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. zapewnienie przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie w czasie trwania Konkursu;

 2. potwierdzanie prawidłowości dokonanych zgłoszeń;

 3. wręczenie Uczestnikom Nagród, o których mowa w §8 ust. 1 Regulaminu.

3. Komisja w ciągu 7 dni od publikacji Pytania Konkursowego dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Regulaminu wyłaniając zwycięzcę biorąc przy ocenie pod uwagę:

 1. prawidłowość odpowiedzi na Pytanie konkursowe, 

 2. czas odpowiedzi na Pytanie konkursowe, 

 3. zupełność odpowiedzi na Pytanie konkursowe.

4. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.

5. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.


§ 7.

1. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe nie może zawierać treści, zwrotów, gestów itp. powszechnie uznanych za obelżywe, wulgarne czy obraźliwe lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne lub obyczajowe oraz w jakikolwiek inny sposób godzące w uczucia innych osób. Zadania konkursowe zawierające ww. niedozwolone elementy nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. W Konkursie jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy dany Uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, do oceny będzie brane wyłącznie pierwsze zgłoszenie zgodnie z kolejnością ich zamieszczania w Poście Konkursowym.

4. Jeden Uczestnik może być nagrodzony tylko za jedno zadanie konkursowe. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że więcej niż jedno zadanie spośród wybranych przez Komisję jest autorstwa jednej osoby, osobie tej przyznana zostanie tylko jedna nagroda.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub niespełnienia wymogów określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony przez Portal Facebook ze wskazaniem przyczyny wykluczenia. Prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu przysługuje Organizatorowi również wówczas, gdy Uczestnik korzysta z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. zakładał fikcyjne konta w serwisie Facebook, przejmował cudze konta w Serwisie Facebook) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.


V. NAGRODY

§ 8.

1. Uczestnik, którego praca konkursowa została wyłoniona przez Komisję Konkursową zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu otrzyma książkę lub dostęp do filmu w ramach festiwalu („Nagroda”).

2. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

3. Jednemu Uczestnikowi podczas trwania Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

4. Limit Nagród wynosi 30 sztuk o których mowa w ust. 1 powyżej.

5. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora.

6. W wypadku, gdy w danym Etapie nie zostaną zgłoszone żadne Prace konkursowe lub gdy żadne ze zgłoszonych Prac konkursowych nie będzie spełniało warunków Regulaminu, Nagrody przewidziane na dany Etap nie zostaną przyznane.

7. Niewykorzystanie Nagrody z jakichkolwiek przyczyn stojących po stronie Uczestnika, w tym w szczególności ze względu na niedotrzymanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Uczestnika jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

8. Uczestnicy uprawnieni są odebrać poprzez bezpośredni kontakt z organizatorem pod mailem: konkursy@cinemania.org.pl w terminie do 31.08.2020 r.,


VI. PRAWA AUTORSKIE

§ 9.

1. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do przeniesienia prawa zgodnie z postanowieniami poniżej.

2. Przesłana praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do wykonania zadania konkursowego.

3. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień traktowane będzie jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu i będzie skutkować niedopuszczeniem danego Uczestnika do udziału w Konkursie lub też jego wykluczeniem, gdy naruszenie ujawni się w okresie późniejszym. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego przez niego zadania konkursowego.VIII. UPRAWNIENIA ORGANIZATORÓW

§ 11.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi konkursowej zamieszczonej przez Uczestnika, która:

 1. jest niezgodne z Regulaminem Portalu Facebook;

 2. nie spełnia kryteriów określonych w Regulaminie lub została zamieszczone przez Uczestnika w Poście Konkursowym niezgodnie z jego postanowieniami;

 3. zawiera treści niezgodne z dobrymi obyczajami, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, polityczne, propagandowe, religijne lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem;

 4. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste lub bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich;

 5. zawiera logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, z wyłączeniem treści reklamowych i logotypów Organizatora, festiwalu Kino w Trampkach.

2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych powyżej, Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu zadania konkursowego, jak również zgłaszającego ją Uczestnika.

3. W przypadku podejrzenia naruszenia powyższych postanowień, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody (na okres do 2 tygodni) i żądać przedstawienia stosownych dowodów i wyjaśnień od Uczestnika, kontaktując się z nim poprzez Portal Facebook, a w razie ich nieprzedstawienia przez Uczestnika – wykluczyć go z Konkursu.


IX. REKLAMACJE

§ 12.

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora (ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa) lub w formie elektronicznej na adres: konkursy@cinemania.org.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko lub nazwę użytkownika Portalu Facebook, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy złożenia reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

6. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@cinemania.org.pl


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Cinemania z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 9b wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410535, posiadająca numer NIP: 7010333735, REGON: 145995401.

2. Dane osobowe Uczestników w zakresie identyfikatora w Portalu Facebook, danych osobowych zamieszczonych w Poście Konkursowym (wizerunek, inne dane zamieszczone przez Uczestnika) będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym w realizacji wywiązania się przez Administratora i Organizatora z postanowień Regulaminu.

4. Dane osobowe Uczestników, w zakresie przez nich podanym, przetwarzane będą w następujących celach: (i) uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą), (ii) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z ochroną danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

5. W każdej chwili Uczestnik jest uprawniony do wycofania wyrażonej zgody.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym zwycięzców Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy zwrócić się z wnioskiem do Administratora: Organizator: biuro@cinemania.org.pl 

10. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

12. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

§ 14.

1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności za:

 1. naruszenie jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych;

 2. rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich bez ich zgody;

 3. użycie danych osobowych osoby trzeciej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

 4. podanie niepoprawnych danych i informacji niezbędnych do uczestniczenia w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.

2. Uczestnik może ponieść odpowiedzialność wobec osób trzecich, jeżeli jego działanie bądź zaniechanie spowodowały szkodę po stronie tych osób.

3. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody wynikającej z naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do żądania naprawienia szkody przez Uczestnika.

4. W razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimkolwiek roszczeniem wobec Organizatora wynikających z działań bądź zaniechań Uczestnika pozostającymi w związku z Konkursem, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej.

5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że postępują w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych mają charakter informacyjny i nie wpływają na interpretację Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem: www.kinowtrampkach.pl

3. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora, w tym na w Poście Konkursowym. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, bez podania przyczyny.  Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed upływem okresu, na jaki został zorganizowany, w szczególności z uwagi na:

 1. błędy techniczne lub prawne występujące w Portalu Facebook;

 2. przyznanie Uczestnikom przewidzianej puli Nagród.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających proces przyznania Nagrody.

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.

9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przewiń do góry