Regulamin konkursu fotograficznego – Gdańsk

KONKURS KINA W TRAMPKACH

Zrób fotografię przedstawiającą miasto widziane Twoimi oczyma. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 19 r.ż.  Na zdjęciu powinien znajdować się portret osoby do 19 r.ż, niekoniecznie autora zdjęcia[1].

Na fotografie czekamy od 10.08.2020 do 30.08.2020 roku. Nagrodzimy 15 najciekawszych propozycji. Nagrodami w konkursie są książki z wydawnictwa GW Foksal oraz 5 voucherów do kina Kameralnego Cafe w Gdańsku. Organizatorzy zakładają ekspozycję zdjęć na wystawie zorganizowanej w trakcie 2. edycji Festiwalu Filmowego Kino w Trampkach w Gdańsku.

Konkurs jest inicjatywą Fundacji Cinemania, organizatora Kina w Trampkach Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży – corocznego międzynarodowego festiwalu filmowego kierowanego do młodych ludzi oraz aktywnie przez nich współtworzonego: od pierwszej edycji dzieci i młodzież mają wielki udział w przebiegu, organizacji i wypracowywaniu artystycznej koncepcji festiwalu.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Organizator – Fundacja Cinemania, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa; KRS 0000410535.

Konkurs – konkurs fotograficzny „Więc chodź, pokażę Ci mój świat”, organizowany przez Fundację Cinemania, opisany w niniejszym regulaminie.

Regulamin – niniejszy regulamin konkursu. 

Komisja Konkursowa – grupa 4 osób rozstrzygająca konkurs opisany w niniejszym regulaminie.

Zwycięzca – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie.

§ 2

Informacje wstępne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Cinemania, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, NIP: 7010333735 (dalej pod nazwą „Organizator”).
 2. Konkurs odbywa się w dniach od 10.08.2020 do 30.08.2020 na terenie Warszawy i skierowany jest do dzieci i młodzieży do 19 r.ż.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 1.09.2020.
 4. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.kinowtrampkach.pl w zakładce „Aktualności”
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs odbywa się w ramach projektu zatytułowanego Festiwal dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach –  finansowanego przez Miasto Gdańsk.
 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 3

Uczestnicy Konkursu

1.    Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych w wieku do 19 r.ż.

2.    Od każdego nieletniego Uczestnika wymagana jest pisemna zgoda na udział w Konkursie (załączniku nr 1), podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna.

3.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

4.    Do Konkursu przyjmowane będą jedynie projekty opatrzone pisemną zgodą dostępnym jako załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

Zasady Konkursu

 • Zrób zdjęcie Gdańska w poziomie.
 • Zatytułuj je.
 • Możesz dodać do zdjęcia krótki słowny komentarz (długość: min. jedno słowo, max. 4-5 zdań).
 • Całość prześlij do 30 sierpnia na adres: konkursy@cinemania.org.pl z dopiskiem konkurs fotograficzny Gdańsk

Opis zadania :

Pomyśl o sobie w mieście. Jakie miejsca mają dla Ciebie szczególne znaczenie? Co tutaj można robić? Uruchom wyobraźnię. Jakie skojarzenia budzi w Tobie przestrzeń Twojego miasta?

Miasto to budynki i ulice, ścieżki i zaułki, dachy, wielkie place… Drzewa, rzeki, ogrody… To także ludzie, którzy tu są… Czym dla Ciebie jest Twoje miasto? Jak się tutaj czujesz?

Z pewnością sposób, w jaki widzisz Gdańsk, jest jedyny w swoim rodzaju. A w dodatku można przecież odkrywać go wciąż na nowo. Znane i oswojone przestrzenie lubią robić psikusy i pokazywać swoje nieoczekiwane twarze… Brzmi jak świetna zabawa, nieprawdaż? ☺

Masz swobodę w wymyśleniu zdjęcia. Przemyśl: co na nim pokażesz? W jaki sposób to pokażesz? Płyń szlakiem skojarzeń i uczuć. Czy duże miasto to dobre miejsce, by spędzić w nim lato? Jakie przygody można tu przeżyć? Sfotografuj to, co ma dla Ciebie znaczenie, gdy myślisz o wakacyjnym buszowaniu w mieście.

Wymogi techniczne:

–  fotografia może zostać wykonana dowolną techniką;

– fotografie należy przesłać  w wersji elektronicznej (minimalna rozdzielczość 5000 x 3500);

– fotografia zorientowana poziomo.

Zgłoszona praca konkursowa powinna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Kryteria oceny projektów:

– Oryginalność pomysłu.

– Twórcza interpretacja zadania konkursowego.

– Spełnienie warunków opisanych w regulaminie.

Komisja Konkursowa nagrodzi 15 prac.

Celem, który przyświeca organizatorom konkursu, jest stymulowanie wśród młodych ludzi potrzeby obcowania z różnorodnym, wartościowym kinem oraz szeroko pojętą kulturą.  Konkurs jest nowatorskim sposobem na rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży, okazją do zapoznania się z dziełami innych twórców i inspirowania się nimi.

Warto angażować młodych ludzi we wspólne przedsięwzięcia poświęcone kulturze filmowej i upowszechniać wśród nich postawę opartą na aktywnym i odpowiedzialnym uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych.

Projekty wraz z wypełnioną zgodą należy przesyłać drogą mailową na adres konkursy@cinemania.org.pl do dnia 30.08.2020 r.

§ 5

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w § 2 ust. 3.
 2. Zwycięzców wybiera Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Skład Komisji Konkursowej:

Sławek Haratym

Agnieszka Drzewiecka-Protić

Aleksandra Szymańska

Marta Bańka

Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

            3. Imiona i nazwiska Zwycięzców zgłaszających pracę konkursową – zostaną ogłoszone na stronie www.kinowtrampkach.pl 

Zwycięzcy zostaną także poinformowani o zwycięstwie telefonicznie i/lub mailowo.

Dane osobowe można w każdej chwili zmienić, lub usunąć, pisząc na adres: konkursy@cinemania.org.pl

4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac lub ich fragmentów przez Organizatorów do publikacji własnych oraz do publikacji podczas wystawy zorganizowanej w ramach 2. Edycji Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach w Gdańsku.

5.  Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa zorganizowana w czasie 2. edycji Festiwalu Dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach w Gdańsku.

6. Nagród rzeczowych wygranych w konkursie nie można wymienić na nagrody pieniężne. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Cinemania. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

§ 7

Uwagi końcowe

 1. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 2. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką konkursu:

Sonia Le Pape

sonia@kinowtrampkach.pl

Przewiń do góry