Polityka prywatności KIDS Medialab

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, poniżej znajdą Państwo wymagane informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Fundację Cinemania z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9 b, 00-151 Warszawa (dalej zwaną: „Fundacją”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Cinemania z siedzibą w Warszawie (00-151), przy ul. Nowolipki 9,  zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy o numerze KRS  0000410535, NIP 7010333735

Dane kontaktowe administratora – Fundacji

Z Fundacją możesz się skontaktować:

• telefonicznie pod numerem: +48 69441 6965,

• pod adresem e-mail: biuro [at] kinowtrampkach.pl,

• w biurze Fundacji pod adresem: ul. Nowolipki 9 b, 00151 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Fundacji

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

• umożliwienia wzięcia udziału w wystawie pt. „KIDS MEDIALAB, która jest częścią festiwalu KINO W TRAMPKACH” (dalej jako: „Wystawa”)  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) – RODO),

• spełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO),

• w celach analitycznych lub statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Fundacji,

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Wystawą lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

• tam gdzie uzyskamy od Ciebie zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu elektronicznego, polegającego na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO dopuszczający przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. do momentu:

• zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Fundacji wynikających ze zorganizowania Wystawy i działań związanych z promocją przyszłych edycji Kids Media Lab,

• wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,

• sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych lub statystycznych,

• przedawnienia roszczeń związanych z Wystawą,

• do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację albo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia lub usunięcia.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu lub celach, co do których wyraziłeś sprzeciw.

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wystawie.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Przewiń do góry