Oświadczenie o udzieleniu zgody

Jeśli osoba wysyła zdjęcie lub dźwięk w ramach interakcji zawartych na KIDS Medialab – wystawy w ramach Festiwalu Kino w Trampkach 2020 – jest to jednoznaczne z potwierdzeniem, że

  1. Wysyłającemu i /lub jego opiekunowi prawnemu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanego przeze niego zdjęcia lub nagrania.
  2. Wysyłający i/ lub jego opiekun prawny samodzielnie wykonał zdjęcie lub nagranie i jest jego wyłącznym autorem, a dodatkowo nie przekazał wcześniej prawa do wyłącznego posługiwania się zdjęciem lub nagraniem innej osobie lub podmiotowi, w związku z czym korzystanie ze zdjęcia lub nagrania przez Fundację Cinemania na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 
  3. Wysyłający i jego opiekun prawny udzielają Fundacji Cinemania z siedzibą w Warszawie w zamian za możliwość wystawienia się na wystawie bezpłatnej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanego zdjęcia lub nagrania na następujących polach eksploatacji (w następujący sposób):

– zwielokrotnianie w całości lub w jakiejkolwiek części jakąkolwiek techniką (w tym analogową i cyfrową) w szczególności: techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet), w formie książek, albumów, ulotek i materiałów drukowanych;

– wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej (w tym Internetu);

– prezentacja w dowolnej formie, w tym w formie prezentacji elektronicznych;

– wykorzystywanie na stronach internetowych Fundacji Cinemania

– publicznego udostępnianie zdjęcia lub nagrania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

Dodatkowo przedstawiciel  ustawowy (opiekun/rodzic) dziecka wysyłającego zdjęcie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla celów opublikowania zdjęcia dziecka przedstawiającego jego wizerunek na organizowanej przez Fundację Cinemania Wystawie pt. KIDS MEDIALAB.

Fundacja Cinemania może poprosić o wypełnienie specjalnego formularza potwierdzającego te zgody. Niezastosowanie się do tej prośby w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z usunięciem zdjęcia lub dźwięku z wystawy.

Przewiń do góry