Kino w Trampkach 2023

REGULAMIN FESTIWALUTERMS AND CONDITIONS
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach odbędzie się w 2023 roku w Warszawie (11. edycja) w dniach 25 maja – 4 czerwca oraz w Gdańsku (5. edycja) w dniach 6 – 10 grudnia.

2. Festiwal odbywać się będzie hybrydowo: stacjonarnie i online.

3. Celem Festiwalu jest prezentowanie szerokiego spektrum, wyjątkowych, najnowszych filmów i prac nowomedialnych z całego świata skierowanych do młodych widzów, zachęcając ich do aktywnego zainteresowania filmem. Festiwal poszukuje tytułów, których głównymi bohaterami są dzieci i nastolatki oraz takich, które zostały stworzone z myślą o młodych widzach. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów oraz przeniesienia wszystkich wydarzeń i seansów do trybu online, z przyczyn od nich niezależnych, jak np. rozwój epidemii Covid-19.
PRELIMINARY PROVISIONS

1. Kino w Trampkach [Cinema in Sneakers] Film & Media International Festival for Children and Youth will take place in 2023 in Warsaw (11th edition) from 25 May to 4 June and in Gdańsk (5th edition) from 6 to 10 December.

2. The festival will take place in a hybrid format: stationary and online.

3. The aim of the Festival is to present a wide range of exceptional, cutting-edge films and new-media works from around the world aimed at young audiences, encouraging an active interest in film. The Festival is looking for titles with children and teenagers as the main protagonists and those created with young audiences in mind.

4. The organisers reserve the right to change the dates and to move all events and screenings to online, for reasons beyond their control, such as the development of the Covid-19 outbreak.
ORGANIZACJA

5. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Cinemania.
ORGANIZATION

5. The Festival is organized by the Cinemania Foundation.
PROGRAM

6. Na program Festiwalu w Warszawie składają się następujące sekcje:

a) Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2020–2023. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy aktorskie, dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te przydzielane są przez Organizatora;

b) sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7. Na program Festiwalu w Gdańsku składają się następujące sekcje:

a) Międzynarodowy Konkurs filmów krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2020–2023. Do konkursu kwalifikują się krótkometrażowe filmy aktorskie, dokumentalne, animowane i eksperymentalne. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te przydzielane są przez Organizatora;

b) sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
PROGRAMME

6. The Warsaw Festival programme consists of the following sections:

a) International Feature and Short Film Competition for children and young people presenting films produced between 2020 and 2023. Full-length and short live-action, documentary, animated  and experimental films are eligible for the competition. Films in the competition will be judged in two categories: children’s and youth. These categories are assigned by the Organiser;

b) thematic sections and special screenings – out-of-competition presentations of films for children, young people and adults.

7. The Gdańsk Festival programme consists of the following sections:

a) International Feature and Short Film Competition for children and young people presenting films produced between 2020 and 2023. Short live-action documentary, animated  and experimental films are eligible for the competition. Films in the competition will be judged in two categories: children’s and youth. These categories are assigned by the Organiser;
b) thematic sections and special screenings – out-of-competition presentations of films for children, young people and adults.
JURY I NAGRODY – FESTIWAL W  WARSZAWIE

8. Jury Dziecięce przyzna następujące nagrody

a) dla reżysera(-ów) najlepszego krótkometrażowego  filmu dla dzieci WYJĄTKOWĄ PARĘ TRAMPEK oraz nagrodę finansową w wysokości 2000 PLN brutto. 

b) dla reżysera(-ów) najlepszego pełnometrażowego  filmu dla dzieci WYJĄTKOWĄ PARĘ TRAMPEK oraz nagrodę finansową w wysokości 6000 PLN brutto. 

9. Jury Młodzieżowe przyzna następujące nagrody

a) dla reżysera(-ów) najlepszego krótkometrażowego  filmu dla młodzieży WYJĄTKOWĄ PARĘ TRAMPEK oraz nagrodę finansową w wysokości 2000 PLN brutto. 

b) dla reżysera(-ów) najlepszego pełnometrażowego  filmu dla młodzieży WYJĄTKOWĄ PARĘ TRAMPEK oraz nagrodę finansową w wysokości 6000 PLN brutto. 

10. Jury Edukatorów Filmowych przyzna Nagrodę Edukatorów Filmowych dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci i młodzieży.

11. Jury Rodziców przyzna Nagrodę Rodziców dla najlepszego filmu dla dzieci. 

12. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.
JURY and AWARDS – WARSAW FESTIWAL
 
8. The Children’s Jury shall award the following prizes

a) for the director(s) of the Best Short Film For Children THE UNIQUE PAIR OF SNEAKERS and financial award of PLN 2.000,00 gross. 

b) for the director(s) of the Best Full-Length Children’s Film THE UNIQUE PAIR OF SNEAKERS and a financial prize of PLN 6.000,00 gross. 

9. The Youth Jury shall award the following prizes

a) for the director(s) of the Best Short Film For Youth THE UNIQUE PAIR OF SNEAKERS and financial award in the amount of PLN 2.000,00 gross. 

b) for the director(s) of the Best Full-Length Film For Youth THE UNIQUE PAIR OF SNEAKERS and the financial prize of PLN 6.000,00 gross. 

10. The Film Educators’ Jury shall award the The Film Educators’ Prize to the best full-length film for children and youth.

11. The Parents Jury shall award the Parents Award to the best full-length film for children.

12. The Festival audience shall award its prize to the best full-length film.
JURY I NAGRODY – FESTIWAL W  GDAŃSKU

13. Jury Dziecięce przyzna WYJĄTKOWĄ PARĘ TRAMPEK dla reżysera najlepszego krótkometrażowego  filmu dla dzieci . 

14. Jury Młodzieżowe przyzna WYJĄTKOWĄ PARĘ TRAMPEK dla reżysera najlepszego krótkometrażowego  filmu dla młodzieży . 

15. Jury Rodziców przyzna Nagrodę Rodziców.

16. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu.
JURY and AWARDS – GDAŃSK FESTIWAL

13. The Children’s Jury will award THE UNIQUE PAIR OF SNEAKERS to the director(s) of the best short film for children . 

14. The Youth Jury will award THE UNIQUE PAIR OF SNEAKERS to the director(s) of the best short film for young people . 

15. The Parents Jury shall award the Parents Award to the best short film for children.

16. The festival audience will award its prize for the best short film.
JURY I NAGRODY – POZOSTAŁE WARUNKI

17. Każde jury może przyznać wyróżnienie w każdej konkursowej kategorii.

18. W przypadku, gdy zwycięski film ma więcej niż jednego reżysera, nagroda finansowa zostanie podzielona po równo między nich. Parę Trampek otrzymuje każda współreżyserująca osoba.

19. W uzgodnieniu z Organizatorem mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

20. Wypłata nagród finansowych:

a) Nagrody zostaną wypłacone przelewem, w polskich złotych, po dokonaniu stosownych potrąceń podatkowych.

b) Nagroda może zostać przeliczona na euro lub dolary amerykańskie – kurs średni NBP z poprzedzającego przelew dnia roboczego. The prize can be converted into euros or US dollars – the average exchange rate of the National Bank of Poland on the preceding business day of the transfer.

c) Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktów laureat/ka otrzyma od Organizatora formularz, który zobowiązany/a jest wypełnić danymi umożliwiającymi wypłacenie nagrody. Formularz ten należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania, nie później niż do 21 czerwca 2023 roku roku. 

d) Nagroda zostanie wypłacona w terminie 90 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu po otrzymaniu przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza, a w przypadku  laureatów zagranicznych  także oryginału certyfikatu rezydencji. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.
JURY and AWARDS – OTHER CONDITIONS

17. Each jury may award an honourable mention in any competition category.

18. In the event that the winning film has more than one director, the financial prize will be divided equally between them. A pair of Trampies is awarded to each co-director.

19. Other prizes funded by individuals, institutions and organisations may be awarded in agreement with the Organiser.

20. Payment of financial prizes:

a) Prizes will be paid by bank transfer, in Polish zloty, after appropriate tax deductions.

b) The prize can be converted into euros or US dollars – the average exchange rate of the National Bank of Poland (NBP) on the preceding business day of the transfer. The prize can be converted into euros or US dollars – the average exchange rate of the National Bank of Poland on the preceding business day of the transfer.

c) Immediately after the announcement of the verdicts, the prize winner will receive a form from the Organiser, which he/she is obliged to fill in with the data enabling the payment of the prize. This form should be sent to the Organiser by e-mail within 7 working days of its receipt, no later than June 21st, 2023.

d) The prizes shall be paid within 90 days of the determination of the results of the Competition but after the Organiser receives a duly completed form, which must be submitted together with the original certificate of tax residence in the case of non-resident Winners wishing to avoid double taxation. The certificate of tax residence must be delivered by June 30th, 2023 at the latest, otherwise the prize will be paid in accordance with Polish tax law.
SELEKCJA FILMÓW

21. Nabór filmów rozpoczyna się 1 sierpnia 2022 roku.

22. Zgłaszającym utwór na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo. Ewentualne roszczenia z tytułu nieuprawnionego zgłoszenia utworu leżą po stronie Zgłaszającego.

23. O przyjęciu filmu na Festiwal decyduje Organizator. W przypadku Konkursu Pełnometrażowych Filmów Młodzieżowych w selekcji bierze udział Młodzieżowa Grupa Programowa.

24. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

25. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:

a) Wypełnienie karty zgłoszeń online (formularz dostępny na www.kinowtrampkach.pl lub na platformie FilmFreeway);

b) Link do kopii przeglądowej on-line filmu w wersji anglojęzycznej lub z angielskimi napisami.

26. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

a) są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi, dokumentalnymi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2020 roku. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 25 minut;

b) bohater dziecięcy/młodzieżowy lub w przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony – film uwzględnia perspektywę młodego odbiorcy.

c) filmy mogą być wyświetlane na następujących formatach: DCP, plik cyfrowy. Dopuszcza się możliwość wyświetlania innych formatów lub kopii fizycznych niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu. Filmy mogą być wyświetlane zarówno w kinach, jak i za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na zasadach uzgodnionych bezpośrednio ze zgłaszającymi, po zakwalifikowaniu filmu do udziału w Festiwalu;

27. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 16 grudnia 2022 roku.

28. Organizator powiadomi osoby zgłaszające o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

29. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu. 

30. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

31. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 1 marca 2023 roku.
FILMS SELECTiON

21. The call for entries opens on August 1st, 2022.

22. The film can be entered by the author, producer or other entitled body. Any claims for unauthorized entry are the applicant’s responsibility.

23. Whether a film will be admitted to the Festival is decided by the Organiser. In case of Youth Films Competition the final word rests with the Youth Programming Group.

24. Only the films which have been entered within the specified time limit and in compliance with these Regulations are subject to selection for Festival screenings.

25. Each entry must be accompanied by:

a) An entry form completed online (available from www.kinowtrampkach.pl and FilmFreeway).

b) A screener with the film in an English language version or with English subtitles.
 
The competition is open to films which meet the following criteria:

a) Are live-action, documentary, animated or experimental films, either full-length or short ones, made after January 1, 2020. ‘Full-length’ should be understood as longer than 60 minutes. ‘Short’ should be understood as shorter than 25 minutes.
b) a child/young person protagonist or, where the above condition cannot be met, the film takes into account the perspective of a young audience.

c)Films are available as a DCP, digital files or BluRay. Screening from other sources is acceptable provided it is agreed with the Festival Organiser in advance. Films can be screened both in cinemas and via the video player embedded onto the Festival’s website, on the terms agreed directly with the Entrants, after the film has been qualified for the Festival
 
27. The final deadline for submitting entry forms and materials for the competition section is December 16th, 2022.

28. All Entrants will be notified of the selection results as soon as the selection process is complete.

29. The festival does not charge for film entry.

30. Selected films are made available to the Festival free of charge.

31. A film which participation in the Festival has been confirmed, cannot be withdrawn from the program after 1st March 2023.
KOPIA PROJEKCYJNA

32. Nośnik projekcyjny powinny zostać dostarczone do 10 kwietnia 2023 r. do biura Festiwalu na adres podany w instrukcji wysyłki. Nośnik powinien być odpowiednio opisany.
Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

33. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej).

34. Koszty transportu kopii projekcyjnej:

a) Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami.

b) Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu.
Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.

c) Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym.

d) W przypadku kopii emisyjnych otrzymanych w formie elektronicznej Organizator dołoży wszelkich starań, aby taka kopia nie dostała się w posiadanie osób trzecich oraz zobowiązuje się do jej usunięcia ze wszystkich swoich serwerów niezwłocznie po zakończeniu festiwalu.

e) Ubezpieczenie kopii emisyjnej, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorowi kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.
SCREENING COPY

32. The screening copies should reach the Festival Office in Warsaw by 10th April 2023. Any exceptions to this rule should be agreed with the Festival before this date. The copy should be properly marked. Deviations from this condition should be agreed with the Festival before this date.

33. The screening copy should be compatible with the preview copy. It should be in the original language version with English subtitles (only if English is not the original language).

34. Shipping costs

a) The costs of upcoming shipment are covered by the Submitter unless it is otherwise agreed with the Organizer. 

b) The sender should follow the shipment instruction, which will be provided by the Organizer together with the selection results.

c) The Festival incurs the costs of outgoing shipment unless it is otherwise agreed with the Organizer.

d) In the case of copies received in an electronic form, the Organiser will make every effort to prevent such a copy from being in the possession of third parties and shall remove it from all its servers immediately after the end of the festival.

e) The insurance shall cover the period from the delivery of the print to the Organiser’s address by the delivering carrier, to the collection of the print from the Organiser by the returning carrier.

6. DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

35. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

a) kopii filmu do pokazów festiwalowych w Warszawie i Gdańsku,

b) dostarczonych materiałów promocyjnych (fotosy, opis, press-book) do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatora.

c) fragmentów pokazywanego filmu lub pracy nowomedialnej w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu średnio- i pełnometrażowego i do 30 sekund z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

36. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu lub pracy i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 33. W zakresie wynikającym z podpunktów a i b. Zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.
6. ADDITIONAL FESTIVAL RIGHTS

35. The Submitter grants the Festival the right to use:

a) the screening copy for the festival screenings in Warsaw and in Gdansk;

b) the provided promotional materials (stills, descriptions, pressbooks) for the festival publications (leaflets, programme, website, catalogues, other internet publications, press, TV) and for the Festival promotion in media. The materials can be edited.

c) film excerpts ( trailer or up to 2 minutes from feature and up to 30 seconds from short film) for promotional purposes.

36. The organizer has the rights to use fragments of the film and promotional materials for subsequent editions of the Festival on the terms described in point 33. In terms resulting from sub-paragraphs a) and b), the Submitter grants the Festival respective licenses, or permits free exercise by the Organizer of subsidiary rights to the song .
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

38. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: entry@kinowtrampkach.pl

39. Konkursy filmowe, których warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie są „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).

40. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z:
przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu,
wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. / Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

41. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

42. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.
7. FINAL PROVISIONS

37. In case of doubt the definitive interpretation is up to the Festival’s Artistic Director.

38. Any questions regarding the submission and selection of films, please send to entry@kinowtrampkach.pl

39. The Competitions described above, are not “a game of chance”, nor “a tambola”, nor “a mutual bet”, nor “a promotional lottery” which result depends on coincidence according to art. 2 of The Act of Games of Chance and Mutual Bets from 29.07.1992 (journal of Laws of the Republic of Poland, no 62, it. 341 with later changes).


40. Submitting a film to the Festival is equivalent to the acceptance:
of the conditions set out in these Terms & Conditions.
for the processing personal data for the selection and marketing purposes. / Data Protection Law from 29.08.1997, Journal of Laws of the Republic of Poland, no 133, it. 833 with later changes.

41. The Organizer is not responsible for violation of rights of third parties arising from the use of the submitted works , unless the violation is only the fault of the Organiser . In this regard, the applicant’s movie releases the Organizer from liability.

42. In the event of doubt in regards to the interpretation of the T&C’s, the Polish version is the deciding one
Przewiń do góry