30 maja - 9 czerwca 2019
EN PL

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Fundacji

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

 • realizacji zadań wynikających z organizacji „Szóstej edycji Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach” (dalej zwany: „Festiwalem”), który odbywać się będzie w dniach 7 – 17 czerwca 2018 r., podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO),
 • spełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Panią/Pana, albowiem przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO,
 • w celach analitycznych lub statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Fundacji,
 • badania satysfakcji uczestników Festiwalu – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji z udziału w Festiwalu, co pomoże w przyszłości ulepszyć Festiwal,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym Festiwalem lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu kierowania do Pani/Pana przez Fundację treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii

 

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy państwowe,
 • funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
 • współpracujące z Fundacją w celu realizacji usług,
 • świadczące usługi:
 • z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
 • drukarskie i archiwalne,
 • informatyczne i telekomunikacyjne,
 • księgowo-finansowe i podatkowe,
 • doradcze, audytorskie i kontrolne,
 • prawne i windykacyjne.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. do momentu:

 

 • zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Fundacji wynikających ze zorganizowanego Festiwalu,
 • wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych lub statystycznych,
 • przedawnienia roszczeń związanych z Festiwalem,
 • do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Przysługujące Pani/Panu prawa

 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia lub usunięcia.

 

W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy
ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu lub celach wskazanych wyżej.

 

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu.

Informacja o przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy zainteresowań.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy:

przekazania danych osobowych w celu kontaktu przez Administratora,

udostepnienia danych osobowych w mediach społecznościowych (youtube, instagram, facebook, snapchat) zarządzanych przez Administratora w celu promocji działań Administratora związanych z „Szóstą edycją Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach”,

 przekazania danych osobowych w celach promocyjnych (katalog, strona internetowa Administratora) wydarzeń zorganizowanych przez Administratora, w szczególności związanych z „Szóstą edycją Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach”,

przetwarzania danych osobowych związanych z uczestnictwem w jury „Szóstej edycji Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach”,

wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących produktów i usług Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną,

 przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

 

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.

 

Jestem świadom/świadoma, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Fundację Cinemania.

Hello
Newsletter