JUŻ WKRÓTCE
EN PL

REGULAMIN FESTIWALU 2019

 1. OGÓLNE

1.1. Siódma edycja Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach, zwanego dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach

30  maja – 9 czerwca 2019 r.

1.2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Cinemania.

1.3. Celem Festiwalu jest prezentowanie szerokiego spektrum, wyjątkowych, najnowszych filmów z całego świata skierowanych do młodych widzów, zachęcając ich do aktywnego zainteresowania filmem.

1.4. Kategorie wiekowe:

Kategorie nadawane są przez organizatora każdemu filmowi indywidualnie. Filmy młodzieżowe są przeznaczone dla młodzieży w wieku 14 lat i starszej.

 1. SEKCJE KONKURSOWE, JURY, NAGRODY

2.1. Do sekcji konkursowych Festiwalu należą:

 1. a) Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dziecięcych,
 2. b) Konkurs Pełnometrażowych Filmów Dziecięcych,
 3. c) Konkurs Krótkometrażowych Filmów Młodzieżowych,
 4. d) Konkurs Pełnometrażowych Filmów Młodzieżowych.

2.2. Jury

 1. a) Jury Dziecięce – dwie grupy 5-9 osobowe dzieci od 10 do 13 lat.
 2. b) Jury Młodzieżowe – grupa 5-7 osób w wieku 14 lat i więcej.
 3. c) Organizator daje sobie prawo do powołania Jury Profesjonalnego. Informacja o tym będzie dostępna na stronie internetowej nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem Festiwalu.

2.3. Nagrody

 1. a) główną nagrodą w każdym z konkursów otrzymuje reżyser (reżyserzy) filmu:

FILM-WĘDROWIEC dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagroda finansowa w wysokości 500 euro

FILM-WĘDROWIEC dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagroda finansowa w wysokości 1500 euro

FILM-WĘDROWIEC dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagroda finansowa w wysokości 500 euro

FILM-WĘDROWIEC dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagroda finansowa w wysokości 1500 euro

Nagrody zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 90 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu oceniającego z podaniem nazwisk nagrodzonych i wysokości poszczególnych kwot. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Festiwal potrąci i odprowadzi od do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% sumy nagrody.

 1. b) Dziecięce i Młodzieżowe Jury przyznaje również wyróżnienie w każdej kategorii.
 2. c) Statuetkę FILM-WĘDROWIEC, jako Nagrodę Publiczności, otrzymuje również reżyser najlepszego filmu w Plebiscycie Publiczności.
 3. d) Organizator przewiduje możliwość zwiększenia puli nagród finansowych. Informacja o tym będzie dostępna na stronie internetowej nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem Festiwalu.

2.4. Konkursy filmów krótkometrażowych:

 1. a) Preferowane filmy:

– filmy o długości do 25 minut;

– filmy przed warszawską premierą kinową;

– filmy z 2017 lub nowsze.

2.5. Konkursy filmów pełnometrażowych:

 1. a) Preferowane filmy:

– filmy przed warszawską premierą kinową;

– filmy z 2017 lub nowsze.

2.6. Plebiscyt Publiczności:

 1. a) W Plebiscycie biorą udział filmy z sekcji Konkursowych,
 2. b) Organizator może dołączyć do plebiscytu nowe filmy z innych sekcji, o ile nie miały jeszcze polskiej premiery kinowej.
 3. c) Zasady głosowania w plebiscycie oraz pełna lista filmów zostaną ogłoszone na stronie Festiwalu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem.
 4. INNE STAŁE SEKCJE FESTIWALU

3.1. Dziecięce olśnienia – tytuły, które olśniły w dzieciństwie gościa specjalnego Festiwalu.

3.2. Najlepsze z sezonu

3.3. Polska Cyfrowa dla Dzieci – Filmowy Wehikuł Czasu – polskie odrestaurowane filmy dla dzieci i młodzieży

3.4. Kino w Trampkach. Naturalnie!

 1. SELEKCJA FILMÓW

4.1. Zgłaszać można filmy aktorskie, animowane, dokumentalne, eksperymentalne; pełno-, średnio- i krótkometrażowe.

4.2. Preferowane filmy :

– filmy przed warszawską premierą kinową;

– filmy z 2018 r. lub nowsze.

4.3. Zgłaszającym film na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo. Ewentualne roszczenia z tytułu nieuprawnionego zgłoszenia filmu leżą po stronie Zgłaszającego.

4.3. O przyjęciu filmu na Festiwal decyduje Organizator. W przypadku Konkursu Filmów Młodzieżowych w selekcji bierze udział Młodzieżowa Grupa Programowa.

4.4. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

4.5. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

4.6. Filmy należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Festiwalu www.kinowtrampkach.pl.

4.7. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać najpóźniej do 11 marca 2019 r.

4.8. Filmy inne niż polskie i anglojęzyczne, powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.

4.9. Kopie przeglądowe:

4.9.1. Organizator preferuje screenery online.

4.9.2. W przypadku wysyłania do selekcji filmów na nośniku DVD zgłaszający ponosi wszystkie koszty transportu, ubezpieczenia i opłat celnych.

4.9.3. Filmy wysyłane do selekcji na nośniku DVD powinny być dostarczone do biura Festiwalu w kopercie z adnotacją: „ENTRY tytuł filmu”

4.9.4. W przypadku DVD wysyłanych spoza obszaru Unii Europejskiej do przesyłki powinna być dołączona faktura pro forma z następującą informacją: „Of no commercial value, for cultural purposes only”. Zadeklarowana wartość przesyłki powinna wynosić 0,00 USD lub nie przekraczać 20,00 USD.

4.9.5. Festiwal nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy zostają włączone do archiwum festiwalowego.

4.10. Organizator powiadomi Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

4.11. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

4.12. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania konkursu i zmiany wysokości nagród.

4.13. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

4.14. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 30 kwietnia 2019 roku.

 1. KOPIA PROJEKCYJNA

5.1. Filmy prezentowane podczas Festiwalu mogą być wyświetlane na nośniku DCP. W przypadku filmów krótkometrażowych mogą to być również płyty Blu-ray.

Inne nośniki po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

5.2. Nośnik projekcyjny powinny zostać dostarczone do 6 maja 2019 r. do biura Festiwalu na adres podany w instrukcji wysyłki. Nośnik powinien być odpowiednio opisany.

Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

5.3. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.

5.4. Koszty transportu kopii projekcyjnej:

5.4.1. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami.

Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu.

Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.

5.4.2. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym.

Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.

5.5. Wszystkie nośniki są ubezpieczone przez Festiwal od momentu dostarczenia ich do biura Festiwalu do momentu przekazania ich kurierowi w celu odesłania do wartości podanej w formularzu zgłoszeniowym.

5.6. Odpowiedzialność Festiwalu za uszkodzenie lub zgubienie nośnika jest ograniczone do kosztu wykonania nowego nośnika według obowiązujących stawek laboratoryjnych.

5.7. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do biura Festiwalu na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej zwrotu, lub przed pierwszym pokazem na kolejnym festiwalu.

5.8. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

 1. DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

6.1. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

 1. kopii filmu do pokazów festiwalowych,
 2. dostarczonych materiałów promocyjnych (fotosy, opis, press-book) do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatora.
 3. fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu średnio- i pełnometrażowego i do 30 sekund z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

6.2. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 6.1. W zakresie wynikającym z podpunktów a i b. Zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

7.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: program@kinowtrampkach.pl

7.3. Konkursy filmowe, których warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie są „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).

7.4. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z:

 1. a) przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu,
 2. b) wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. / Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

7.5. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

7.6. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

 
8. Wykorzystanie wizerunku
8.1. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie oraz filmowanie Uczestników dla celów promocyjnych oraz umieszczanie ich wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych (youtube, instagram, facebook, snapchat) zarządzanych przez Organizatora.
8.2. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, poprzez zgłoszenie takiego żądania bezpośrednio Organizatorowi w formie:
a) wiadomości e – mail przesłanej na adres program@kinowtrampkach.pl,
b) pisemnej przesłanej na adres siedziby Organizatora: ul. Nowolipki 9 b, 00 – 151 Warszawa.

Newsletter