7 - 17 czerwca 2018
EN PL

Regulamin Konkursu: „Przytulam, bo lubię”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przytulam, bo lubię”

§ 1
Postanowienia WSTĘNE
1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1, ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Cinemania, Polna 10/14 lok. 26, 00-625 Warszawa, NIP: 7010333735 (dalej również „Organizator”), zaś Fundatorem nagród w Konkursie jest MOMAKIN Paulina Zacharek, Al. Kościuszki 93 lok. 30, 90-418, Łódź, NIP: 726-257-08-60, REGN: 361418530 (dalej również: „Fundator”).
4. Konkurs odbywa się w dniach pomiędzy 8 maja a 31 maja 2017 roku w lokalnym środowisku Partnera, na terenie Polski i skierowany jest do dzieci od 3. do 10. roku życia.
5. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 2 czerwca 2017 r., zaś w dniu 4 czerwca 2017 roku przeprowadzone zostanie uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów, połączone z  kinową projekcją trzech odcinków serialu Przytul mnie.

§ 2
Uczestnicy Konkursu
1. Zgłoszenia udziału dziecka w Konkursie należy dokonać w sposób wskazany w Regulaminie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat.  Dzieci brać będą udział w Konkursie za pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zawartym w formularzu rejestracyjnym.
3. Do konkursu przyjmowane będą jedynie prace opatrzone formularzem rejestracyjnym, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

§  3
Zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu najbardziej kreatywnej, kolorowej i oddającej charakter Konkursu pracy plastycznej obrazującej stwierdzenie „Przytulam, bo lubię”, w formie dowolnej, wykonanej również dowolną techniką plastyczną.

§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5.
2. W Konkursie decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, składającej się z Dyrekcji Festiwalowej, zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu (dalej również: „Zwycięzcy”). Dla każdego uczestnika przewidujemy także upominek.
3. Przy wyborze Zwycięzców Konkursu, Komisja będzie kierować się subiektywną oceną kreatywności, oryginalności, stworzonego dzieła – odpowiedzi na zadania konkursowe, do tematu zadania, charakteru Konkursu oraz zgodnością z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
4. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie www.kinowtrampkach.pl Zwycięzcy zostaną także poinformowani o zwycięstwie telefoniczne.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez Uczestnika Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Organizator niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin) podejmie ponowną, jedną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, prawo do nagrody wygasa, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
6. W przypadku, jeżeli zgłoszenie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zwycięzca, z chwilą odbioru nagrody w Konkursie, udziela Fundatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonego przez siebie w Konkursie zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej „Utworem”, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym:
a. zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
d. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt 6;
e. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 7.
§ 5
Nagrody w Konkursie
1. Lista nagród w Konkursie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń.
5. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzcę, Organizator nie ma obowiązku przyznania jej innemu Uczestnikowi.
6. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy osobiście. Organizator nie odpowiada za nieodebranie nagrody lub niedotrzymanie tego terminu wyłącznie z winy Zwycięzcy (np. przez podanie nieprawidłowych danych Zwycięzcy, uniemożliwiających kontakt).

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) .
2. Administratorem danych osobowych, jest Fundacja Cinemania. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym rozdysponowanie nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
3. Wyrażenie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia i organizacji Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i zrealizowania nagrody przez Fundatora. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika ma także możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Cinemania dla celów marketingowych, wyrażenie takiej zgody przez jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, ani przekazania nagrody.
4. Każdy uczestnik oraz jego przedstawiciel ma prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
5. Zgłoszenie do Konkursu oznacza, że przedstawiciel ustawowy Uczestnika zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu takich jak  imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu wyłonienia Zwycięzców spośród Prac Konkursowych. W odniesieniu do Zwycięzców dodatkowo przetwarzane będą takie dane jak: adres zamieszkania, tj. (miasto, kod, nazwa ulicy i numer domu/mieszkania), numer telefonu.

§ 7
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujących przepisów.
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres Organizatora – Fundacja Cinemania, Polna 10/14 lok. 26, 00-625  albo mailowo na adres: dawid@kinowtrampkach.pl . Reklamacje dotyczące Konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 30 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia Konkursu, wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
5. Niniejsze postępowanie reklamacyjne jest dodatkowym trybem postępowania, z którego mogą skorzystać Uczestnicy i w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza ich uprawnień wynikających z przepisów prawa.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie konkursowej http://www.kinowtrampkach.pl/pl/10751-2/ od dnia 8.05.2017 roku.
2. Zalecane jest, aby skierowanie sprawy na drogę sądową nastąpiło po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

 

        Do pobrania:

Hello
Newsletter